Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả đánh giá về sinh trưởng, phát triển và khả năng tạo bỏng của ngô nổ tại vùng Gia Lâm Hà Nội

Nguyễn Văn Lộc

Tóm tắt


Thí nghiệm đánh giá 21 dòng ngô nổ (S3) được bố trí tuần tự không nhắc lại, tiến hành tại vùng Gia Lâm - Hà Nội, vụ thu - đông  2009. Kết quả cho thấy, ngô nổ ở phía Bắc Việt Nam, có thời gian sinh trưởng từ 102 - 125 ngày; chiều cao cây 123,5 - 198,5 cm; số lá trung bình 14,4 - 18,8 lá; số bắp trên cây 1 - 2 bắp; chiều dài bắp 10,0 - 20,5 cm; đường kính bắp 1,5 - 3,8 cm; số hàng hạt/bắp dao động từ 10,0 - 16,0 hàng; số hạt/hàng 12,4 - 32,0. Các dòng ngô nổ có 2 dạng hạt chính là tròn đầu và nhọn đầu. Màu hạt chủ yếu là trắng, vàng và tím. Năng suất của các dòng ngô nổ không cao (8,6 - 42,5 tạ/ha), trong đó dòng No21 (ngô nổ Tây Nguyên) có năng suất cao nhất. Một số dòng có khả năng nổ tốt là No21, No3, No14, No18, No19. Dòng No21 có độ nổ tốt nhất (100%). 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)