Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý máu ở chó mang vết thương

Chu Đức Thắng

Tóm tắt


Nghiên cứu này tiến hành theo dõi các chỉ tiêu lâm sàng ở 60 chó và sinh lý máu của 30 chó bị vết thương. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu lâm sàng: nhiệt độ cơ thể, tần số hô hấp, tần số tim đập ở cơ thể chó  tăng dần theo thời gian bị vết thương: 38,80C (24h) < 39,330C (48h) < 40,170C (48h); 41,63 lần/phút (24h) < 48,55 lần/phút (48h) < 50,33 lần/phút (72h); 97,63 lần/phút (24h) < 107,77 lần/phút (48h) < 119,11 lần/phút (72h). Các chỉ tiêu sinh lý máu như số lượng hồng cầu và hàm lượng hemoglobin ở chó bị vết thương thay đổi không đáng kể: Số lượng hồng cầu ở 24h là 6,37 triệu/mm3 máu; 48h là 6,34 triệu/mm3 máu và ở 72h là 6,33 triệu/mm3 máu. Hàm lượng hemoglobin ở 24h là 13,39g/%, 48h là 13,31g/% và 72h là 13,3g/%. Số lượng bạch cầu ở thời điểm 24h là 8,58 nghìn/mm3 máu; 48h là 9,29 nghìn/mm3 và ở 72h là 12,24 nghìn/mm3 máu. Tỷ lệ bạch cầu trung tính có xu hướng tăng dần theo thời gian chó mắc vết thương. Ở 24h là 60,88% và ở 48h là 62.56%, cao nhất ở 72h là 65,01% (với P < 0,05). Còn các loại bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, lympho bào và bạch cầu đơn nhân lớn biến đổi không rõ rệt trong thời gian chó bị vết thương (P > 0,05). 
 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)