Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát tình trạng ô nhiễm một số vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thịt lợn, thịt trâu, bò tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Văn Lưu

Tóm tắt


Nghiên cứu tình hình ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn, trâu, bò được tiến hành tại một số cơ sở giết mổ trên địa bàn Bắc Giang. Tổng số 70 mẫu thịt lợn, thịt trâu, bò được lấy tại các cơ sở giết mổ. Trong nghiên cứu 4 loài vi khuẩn đã được kiểm tra theo TCVN 7046:2002. Kết quả cho thấy, có 32,5% số mẫu thịt lợn và 40% số mẫu thịt trâu, bò đạt chỉ tiêu so với tiêu chuẩn quy định, trong đó, thịt lợn đạt yêu cầu tổng số vi khuẩn hiếu khí là 42,5%, E.coli 40%, Salmonella 87,5% và Sta. aureus 45%; thịt trâu, bò đạt yêu cầu tổng số vi khuẩn hiếu khí là 46,7%, E.coli 50%, Salmonella 86,7% và Sta. aureus 50%. 
 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)