Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 3 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả bước đầu nuôi đơn cá trắm đen thương phẩm trong ao tại tỉnh Hải Dương

Kim Văn Vạn

Tóm tắt


Từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2009, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và Sở Khoa học Công nghệ Hải Dương đã hợp tác xây dựng một số mô hình nuôi đơn cá Trắm đen thương phẩm ở 3 mật độ (0,5; 1; 1,5 và 3 con/m2) và 2 kích cỡ cá thả 40 và 300 g/con. Các mô hình này được thực hiện tại huyện Nam Sách và Gia Lộc thuộc tỉnh Hải Dương. Thức ăn sử dụng cho nuôi thử nghiệm được sản xuất bởi hãng Cargill, có hàm lượng protein thô từ 28 - 35%. Cá thí nghiệm được cho ăn 2 lần/ngày vào 8 giờ sáng và 4 giờ chiều với lượng thức ăn dao động từ 3 - 5% khối lượng cá/ngày. Kết quả cho thấy, cá Trắm đen có tốc độ sinh trưởng tốt (5,5 - 8,9 g/con/ngày), tỷ lệ sống cao (79,2 - 91,8%) và không mắc bệnh trong thời gian nuôi. Trong số các mô hình được xây dựng, mô hình nuôi đơn cá Trắm đen ở mật độ 0,5 con/m2, thả giống cỡ lớn (300 g/con) và thả sớm cho tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế (500 triệu đồng/ha/năm) cao hơn các mô hình thả giống nhỏ và thả muộn. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)