Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 4 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng bản đồ hệ số LS trong nghiên cứu xói mòn đất huyện Tam Nông ( tỉnh Phú Thọ)

Trần Quốc Vinh

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ năm 2009. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để mô hình hóa, tính toán xói mòn đất theo phương trình mất đất phổ dụng (USLE) của Wischmeier và Smith là phương pháp hiện đại, nó có khả năng giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ mô trong thời gian ngắn. Xác định hệ số độ dốc (S) và chiều dài sườn dốc (L) là nhân tố quan trọng trong việc mô hình hóa xói mòn đất bằng phương trình USLE. Kết quả xác định LS cho thấy, phần lớn diện tích của huyện Tam Nông (86,15%) có hệ số LS từ 0 - 0,2. Phần diện tích có hệ số LS lớn hơn 1,5 chỉ chiếm 0,52%. Như vậy có thể thấy rằng, yếu tố độ dốc và chiều dài sườn dốc có ảnh hưởng không lớn đến lượng đất mất do xói mòn của huyện.  


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)