Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng phân viên nén kết hợp với chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma viride đến sinh trưởng và năng suất ngô NK4300 tại Gia Lâm - Hà Nội

Thiều Thị Phong Thu

Tóm tắt


Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nấm đối kháng Trichordema Viride kết hợp với phân viên nén đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất giống ngô NK4300 trong vụ thu đông 2009 tại khu thí nghiệm đồng ruộng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu split-plot với ba lần nhắc lại. Nhân tố ô lớn là nấm đối kháng với đối chứng không sử dụng chế phẩm nấm này, nhân tố ô nhỏ là phân viên nén với 4 mức đạm khác nhau: 0N (đối chứng), 90N, 120N, 150N được nén cùng phân kali với lượng 90 K2O. Thí nghiệm được thực hiện trên nền 8 tấn phân chuồng + 90 P2O5. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng bón nấm đối kháng cùng với việc tăng hàm lượng đạm trong phân viên nén đã làm tăng các chỉ tiêu LAI, khả năng tích lũy chất khô. Công thức cho năng suất cao nhất là CT7 (64,44 tạ/ha) với mức đạm 120N kết hợp bón chế phẩm nấm đối kháng. Đồng thời, khi sử dụng nấm đối kháng, khả năng chống chịu bệnh do nấm trong đất gây ra cao hơn so với khi không sử dụng nấm đối kháng. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)