Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 8, S. 6 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình hóa quá trình chiết poluphenol từ vỏ vải

Lại Thị Ngọc Hà

Tóm tắt


Hàm lượng polyphenol tổng số, anthocyanin tổng số và khả năng kháng oxi hóa của vỏ vải được xác định. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Kết quả cho thấy hàm lượng polyphenol trong vỏ vải cao (96,25 mgGAE/g CK), do vậy có thể là nguồn polyphenol tiềm năng ứng dụng được trong công nghiệp thực phẩm. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ như: nồng độ ethanol, nhiệt độ, pH và thời gian đến hiệu suất thu hồi polyphenol được nghiên cứu. Mô hình mô tả quá trình tách chiết polyphenol từ vỏ vải  được xây dựng Y= 62745,17 + 3946,87XS1 + 6643,00XS2 – 9949,96XS3 – 1392,63XS1XS2 + 2718,14XS1XS3 + 9880,41XS2XS3. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)