Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của sử dụng đất đến môi trường đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Đỗ Thị Đức Hạnh, Nguyễn Đình Mạnh

Tóm tắt


Đất nông nghiệp ở Thường Tín ngày càng thu hẹp về diện tích. Trong khi đó, việc sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp cũng gây những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng đất nông nghiệp. Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tác động của các mục đích sử dụng này đến khu vực đất nông nghiệp liền kề. Nghiên cứu đã chọn 4 khu vực sử dụng đất phi nông nghiệp điển hình trên địa bàn huyện và thực hiện lấy mẫu đất nông nghiệp ở khu vực lân cận với các khoảng cách khác nhau tính từ nguồn thải. Đất nông nghiệp càng xa nguồn thải từ các khu vực phi nông nghiệp càng ít chịu ảnh hưởng của chất thải. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất thải của quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp đã góp phần làm tăng hàm lượng nitơ tổng số (NTS - N%), các hợp chất chứa cacbon (OC%) đã tích lũy thêm và hàm lượng P2O5% giảm trong đất nông nghiệp. Đất nông nghiệp ven khu công nghiệp đã biểu hiện ô nhiễm đồng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)