Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số chỉ tiêu sinh lý liên quan đến tính chịu hạn của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Thanh

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trong nhà lưới của Trường Đại học Tây Bắc nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của hạn ở các giai đoạn khác nhau đến cường độ quang hợp (IQH), cường độ thoát hơi nước (ITHN), hiệu quả sử dụng nước (WUE), khả năng giữ nước của lá (RWL), tỷ trọng diện tích lá (SLA) và năng suất của các giống lúa nương trồng trong điều kiện hạn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Các giống lúa nương khi gặp hạn đều có Iqh và WUE cao hơn hoặc ngang bằng so với giống đối chứng (CH5). Ở giai đoạn trỗ, khả năng giữ nước(RWL) của lá ở tất cả các giống nghiên cứu sau 24h dao động từ 9,6% đến 28,4%. SLA của các mẫu giống đạt từ 190,9 cm2/g đến 259,9 cm2/g. Có 4 giống có RWL cao hơn đối chứng, hầu hết các mẫu giống lúa nương đều có SLA thấp hơn đối chứng ở mức có ý nghĩa. Hạn ở giai đoạn đẻ nhánh và giai đoạn trỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất ở tất cả các mẫu giống lúa nghiên cứu, trong đó hạn vào giai đoạn trỗ đã làm giảm nhiều nhất đến năng suất hạt (giảm từ 29,5% đến 54,1%), giống đối chứng có mức độ giảm năng suất nhiều nhất. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)