Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khả năng sinh sản của các tổ hợp lợn lai giữa nái lai F1 (Landrace x yorkshire), F1 (Yorkshire x landrace) với đực duroc và L19

Đoàn Văn Soạn, Đặng Vũ Bình

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại Trại giống lợn Cao Xá, Công ty cổ phần Giống chăn nuôi Bắc Giang, Trại Lợn giống Lạc Vệ - Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh và Trại Trường Cao đẳng Nông - Lâm (Việt Yên- Bắc Giang) từ năm 2007 đến 2010 nhằm đánh giá khả năng sản xuất của các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc tổng hợp có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành trên 12 lợn đực giống, 400 lợn nái lai, gồm 4 tổ hợp lai: D(LY); D(YL); L19(LY); L19(YL). Mỗi tổ hợp lai theo dõi 100 lợn nái, đẻ từ lứa thứ 1 đến lứa thứ 6. Kết quả cho thấy: Lợn nái F1(YL) có các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với nái F1(LY), nhưng nái F1(LY) lại có các chỉ tiêu khối lượng lợn con và tỷ lệ nuôi sống cao hơn so với nái F1(YL). Phối giống giữa nái F1(YL) và F1(LY) với đực L19 đạt được các chỉ tiêu số con trong ổ cao hơn so với đực D, nhưng phối giống giữa nái F1(LY) và F1(YL) với đực D đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao hơn so với đực L19. Tổ hợp lai L19(YL) đạt được các chỉ tiêu về số con trong ổ cao nhất. Tổ hợp lai D(LY) đạt được các chỉ tiêu khối lượng lợn con cao nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)