Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đề xuất cải tiến bộ phận đập trong máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm rơm để khai thác hiệu quả rơm sau thu hoạch ở Việt Nam

Lê Minh Lư, Nguyễn Xuân Thiết, Nguyễn Văn Tam

Tóm tắt


Theo ước tính tổng lượng rơm sau thu hoạch ở Việt Nam hàng năm khoảng 46 triệu tấn. Phần lớn lượng rơm này đang bị coi là phế phẩm, bị đốt hoặc bị vứt bỏ ngay trên đồng ruộng. Việc này làm cho môi trường bị ô nhiễm nặng nề đồng thời gây lãng phí tài nguyên rất lớn. Việc đốt rơm rạ sau thu hoạch đã trở thành vấn nạn đối với một số tỉnh và thành phố. Nghiên cứu cải tiến máy thu hoạch lúa theo hướng đập tách hạt đồng thời băm nhỏ rơm được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho các công đoạn khai thác rơm sau thu hoạch. Đề tài được nghiên cứu và thực hiện tại khoa Cơ - Điện trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Bài báo giới thiệu một số nghiên cứu cơ bản về việc cải tiến bộ phận đập dọc trục trên các máy thu hoạch lúa bằng cách bổ sung chức năng băm rơm bên cạnh chức năng đập và phân ly hạt đã có. Trên cơ sở phân tích định tính về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bộ phận đập thông dụng trên các máy thu hoạch lúa ở nước ta kết hợp với yêu cầu làm nhỏ rơm, tác giả đã lựa chọn được nguyên lý làm việc và sơ đồ cấu tạo cho bộ phận đập lúa - băm rơm cải tiến, làm cơ sở định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)