Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 4 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội

Đặng Thị Hồng Tuyết, Đỗ Kim Chung

Tóm tắt


Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đang đứng trước khó khăn về nguồn cung ứng nguyên liệu do trong nước chưa tự sản xuất ra, số lượng nhà phân phối chuyên nghiệp về nguyên liệu thuốc thú y không nhiều, các doanh nghiệp có khả năng tự nhập khẩu thuốc thú y ít. Yêu cầu sản phẩm thuốc thú y phải đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn diện để phục vụ chăn nuôi theo hướng bền vững đồng thời có thể cạnh tranh được với thuốc thú y ngoại nhập đòi hỏi nguyên liệu thuốc thú y phải đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và giá cả. Chính vì thế, 48,57% số doanh nghiệp thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đã hợp tác với nhau để tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, đáp ứng yêu cầu về  chất lượng, giúp quá trình sản xuất - kinh doanh thuốc thú y diễn ra thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn. Sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội có cả thuận lợi và khó khăn nhưng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong việc mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp tham gia. Bài viết này tập trung phân tích tình hình hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)