Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá

Nguyễn Văn Giang, Tống Văn Hải, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Chí Thành

Tóm tắt


Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzaegây nên, là một trong những bệnh nguy hiểm nhất đối với cây lúa, đặc biệt là lúa lai. Để phòng chống bệnh này, việc sử dụng giống kháng bệnh đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, không gây ô nhiễm môi trường do việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và tạo ra sản phẩm sạch, an toàn. Để chọn tạo thành công giống lúa lai 2 dòng kháng bệnh bạc lá, dòng TGMS và dòng bố chứa gen kháng đóng vai trò rất quan trọng. Nghiên cứu này ứng dụng chỉ thị phân tử DNA để xác định và sàng lọc gen tms trong các dòng TGMS và trong quần thể phân ly F2, gen Xa trong các cá thể mang gen tsm. Kết quả thu được dòng 103S, Pai 64S và 25S chứa gen tms2. Từ các quần thể phân ly chọn được các cá thể chứa đồng thời 2 gen dạng đồng hợp tử tms2tms2 và Xa


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)