Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của độ chín thu hoạch đến chất lượng và thời gian bảo quản quả vải thiều

Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Bích Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Quả vải thiều Lục Ngạn được thu hoạch ở 3 độ chín khác nhau, sau khi chọn lựa được đóng túi PE và bảo quản ở nhiệt độ 5oC. Quả vải thu hoạch khi toàn bộ vỏ quả đã chín đỏ có sự biến đổi chất lượng rất nhanh, hư hỏng nhiều nhất và thời gian bảo quản ngắn nhất. Nếu thu hoạch khi vỏ quả chuyển đỏ từ 1/3 đến 2/3 diện tích vỏ thì sự biến màu sắc trên vỏ quả diễn ra chậm, chất lượng quả thay đổi không đáng kể và tỷ lệ hư hỏng ở mức chấp nhận sau 4 tuần bảo quản

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)