Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 5 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá pomior đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu

Trần Thị Ngọc

Tóm tắt


Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá pomior đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất  và chất lượng lá dâu


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)