Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 9, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của một số công thức che mưa mặt cạo đến năng suất mủ vườn cao su trong thời kỳ kinh doanh tại tỉnh Đắk Lắk

Trần Ngọc Duyên, Nguyến Hữu Tề, Vũ Đình Chính

Tóm tắt


Nghiên cứu một số công thức che mưa mặt cạo cho cây cao su ở thời kỳ kinh doanh tại Đắk Lắk nhằm xác định được công thức che mưa mặt cạo tốt nhất, cho năng suất mủ và hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại, gồm 3 công thức che mưa thay đổi theo loại vật liệu. Các chỉ tiêu theo dõi là số ngày cạo mủ, chất lượng ngày cạo mủ, năng suất mủ (g/cây/lần cạo) (g/c/c), (kg/ha/tháng) và hiệu quả kinh tế. Kết quả cho thấy các công thức che mưa mặt cạo có ảnh hưởng đến số lượng ngày cạo mủ, chất lượng ngày cạo mủ và tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh. Trong các công thức che mưa mặt cạo thì công thức che mưa mặt cạo bằng tấm xốp cho kết quả tốt nhất, đạt năng suất mủ 1.636,7 kg/ha/năm, tăng 8,0% so với đối chứng không che mưa và lãi thuần đạt 7.583.600 đồng/ha.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)