Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm sinh học của một số giống ong nhập nội

Đồng Minh Hải, Phùng Hữu Chính

Tóm tắt


Một số đặc điểm sinh học của một số giống ong nhập nội

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)