Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 1 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng Viên Chăn - CHĐCN Lào

Khamtom Vanthannuovon

Tóm tắt


Xác định khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số dòng ngô thuần tại vùng đồng bằng Viên Chăn - CHĐCN Lào

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)