Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm và hoạt động của các hệ thống chăn nuôi ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

Vũ Đình Tôn

Tóm tắt


Đặc điểm và hoạt động của các hệ thống chăn nuôi ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)