Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 6 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn pietrian kháng stress nuôi tại Hải Phòng

Đỗ Đức Lực

Tóm tắt


Kết quả bước đầu đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn pietrian kháng stress nuôi tại Hải Phòng

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)