Chi tiết về Tác giả

Tấn Dũng, Đỗ

  • T. 9, S. 5 (2011) - Bài viết
    Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Raltonia solanacearum Smith) hại cây khoai tây vùng Hà Nội – phụ cận và biện pháp phòng trừ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)