Chi tiết về Tác giả

Anh Khoa, Đỗ Võ Trường Đại học Cần ThơTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)