Chi tiết về Tác giả

Cường, Hoàng Mạnh Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

  • T. 7, S. 5 (2009) - Bài viết
    Kết quả bước đầu bình tuyển một số cây bơ ưu tú (Persea americana Mills.,) tại Tây Nguyên
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)