Chi tiết về Tác giả

Thanh, Hoàng

  • T. 9, S. 6 (2011) - Bài viết
    KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA TỔ HỢP GÀ LAI KINH TẾ 3 GIỐNG (MÍA - HỒ - LƯƠNG PHƯỢNG)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)