Chi tiết về Tác giả

Tạo, Hoàng Văn Công ty Rau quả 19/5 Nghệ An

  • T. 8, S. 1 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của chế độ bón phân đến khả năng sản xuất chất xanh của Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis plus tại Nghĩa Đàn - Nghệ An
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)