Chi tiết về Tác giả

Banu, J.Rajesh

  • T. 9, S. 4 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý photpho trong hệ thống yếm khí - hiếu khí
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)