Chi tiết về Tác giả

Thanh Bình, Lê

  • T. 9, S. 3 (2011) - Bài viết
    Định tên loài vi khuẩn lactic sinh axit bằng phương pháp phân tích trình tự gene pheS
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)