Chi tiết về Tác giả

Thanh Hòa, Lê

  • T. 7, S. 3 (2009) - Bài viết
    Phân tích gen M mã hoá protein màng của virus gây bệnh "tai xanh" tại Việt Nam và so sánh với các chủng của Trung Quốc và thế giới
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)