Chi tiết về Tác giả

Bích, Lê Văn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 6 (2010) - Bài viết
    Tính toán và lựa chọn một số thông số chính làm cơ sở cho thiết kế chế tạo mô hình máy gặt lúa, liên hợp với máy kéo nhỏ ở đồng bằng Bắc Bộ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)