Chi tiết về Tác giả

Thanh Cúc, Mai Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

  • T. 7, S. 3 (2009) - Bài viết
    Thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển của nước ta hiện nay
    Tóm tắt  PDF
  • T. 7, S. 3 (2009) - Bài viết
    Phương pháp đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)