Chi tiết về Tác giả

Tai, Ngo Doan Institute of Food Science and Technology

  • T. 8, S. 6 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của kỹ thuật tiền xử lý làm mát chân không tới chất lượng rau cải chíp
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)