Chi tiết về Tác giả

Tùng, Nguyễn Đình Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 3 (2010) - Bài viết
    Tính toán, thiết kế và chế tạo mẫu lò đốt than quy mô nhỏ (LTĐ 1.0) để sấy khô và bảo quản nông sản
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)