Chi tiết về Tác giả

Chí Thành, Nguyễn

  • T. 9, S. 2 (2011) - Bài viết
    Ứng dụng chỉ thị phân tử ADN trong chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá
    Tóm tắt  PDF
  • T. 9, S. 2 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của allen halothane đến khả năng sinh trưởng của lợn và sự xuất hiện tần số kiểu gen ở đời sau
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)