Chi tiết về Tác giả

Chí Thắng, Nguyễn

  • T. 9, S. 5 (2011) - Bài viết
    Ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây Sơn trên đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)