Chi tiết về Tác giả

Chung Thông, Nguyễn

  • T. 9, S. 2 (2011) - Bài viết
    Một số kết quả nghiên cứu về bộ phận kẹp nhổ trong máy thu hoạch củ sắn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)