Chi tiết về Tác giả

Tất Cảnh, Nguyễn

 • T. 9, S. 3 (2011) - Bài viết
  Nghiên cứu nhân nhanh in - vitro cây cói bông nâu (Cyperus corymbosuslam.)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 9, S. 2 (2011) - Bài viết
  Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cói bông trắng Cyperus tagetiformis Lam
  Tóm tắt  PDF
 • T. 9, S. 6 (2011) - Bài viết
  Công tác tái định cư dự án thủy điện Sơn La dưới góc độ phong tục và tập quán canh tác của đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)