Chi tiết về Tác giả

Tự, Nguyễn Cảnh Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 1 (2010) - Bài viết
    Nghiên cứu vai trò của Dalnonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn Sóc (lợn Đê) nuôi tại Đắc Lắc
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)