Chi tiết về Tác giả

Bích Thủy, Nguyễn Thị Trường Đại học Nông nghiệp Hà NộiTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)