Chi tiết về Tác giả

Cường, Phạm Văn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 4 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến ưu thế lai về các đặc tính nông sản sinh học của lúa lai F1 (Oryza satinal)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)