Chi tiết về Tác giả

Tôn, Phan Hữu Trường Đại học Nông nghiệp Hà NộiTạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)