Chi tiết về Tác giả

Thanh, Trần Lê Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 3 (2010) - Bài viết
    Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn huyện Phúc Thọ - Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)