Chi tiết về Tác giả

Thanh Liem, Tran

  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)