Chi tiết về Tác giả

Chính, Vũ Đình Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

  • T. 7, S. 5 (2009) - Bài viết
    Ảnh h¬ưởng của mật độ đến sinh tr¬ưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)