Chi tiết về Tác giả

Tôn, Vũ Đình Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 8, S. 1 (2010) - Bài viết
    Năng suất sinh sản, sinh trưởng và chất lượng thân thịt của một số tổ hợp lai giữa lợn nái laiF1(Landrace×Yorkshire) phối với đực Duroc và Landrace nuôi tại Bắc Giang
    Tóm tắt  PDF
  • T. 8, S. 6 (2010) - Bài viết
    Xác định mức sử dụng bột giun quế (Perionyx excavatus) thích hợp trong khẩu phần ăn của gà Broiler (Hồ x Lương Phượng) nuôi thả vườn
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)