Chi tiết về Tác giả

Thanh Hải, Vũ Đại học Nông nghiệp 1

  • T. 6, S. 3 (2008) - Bài viết
    Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng rau cần nước (Oenanthe stolonifera Wall.) trồng trái vụ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 6, S. 6 (2008) - Bài viết
    Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng bí xanh tại Yên Châu, Sơn La
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)