Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 2, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng công tác xã hội trong quản lý thảm họa tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh, năm 2017

Phạm Tiến Nam, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Khắc Liêm

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng công tác xã hội (CTXH) trong quản lý thảm họa (QLTH) tại Trung tâm CTXH tỉnh Quảng Ninh, năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thiết kế định tính, được thực hiện từ tháng 05/2017 – tháng11/2017 với 30 đối tượng bao gồm nhân viên CTXH, lãnh đạo tại Trung tâm CTXH và người dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả: Trung tâm CTXH tỉnh Quảng Ninh thực hiện CTXH trong QLTH theo chu trình QLTH dựa vào cộng đồng mới chỉ thông qua các hoạt động: phục hồi, tái thiết, giảm nhẹ, phòng ngừa (trừ cứu trợ). Theo ý kiến của các đối tượng tham gia nghiên cứu, các hoạt động trên chưa thực sự đảm bảo tốt cả về chất lượng và số lượng.

Kết luận: CTXH trong QLTH chưa được thực hiện một cách chuyên nghiệp tại Trung tâm CTXH tỉnh Quảng Ninh.

Từ khóa: Quản lý thảm họa; công tác xã hội; Quảng Ninh.