Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô tả thực trạng công tác sơ cấp cứu và điều trị tai nạn lao động tại các cơ sở mộc làng nghề Vĩnh Đông, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

Trần Thị Thực, Nguyễn Thúy Quỳnh

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mục tiêu mô tả thực trạng công tác sơ cấp cứu và điều trị tai nạn lao động tại các cơ sở mộc làng nghề Vĩnh Đông.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương pháp nghiên cứu định lượng. Địa điểm nghiên cứu tại các cơ sở mộc làng nghề Vĩnh Đông. Thời gian nghiên cứu từ tháng 12/2016 – 6/2017. Đối tượng nghiên cứu là 140 ca tai nạn lao động (TNLĐ) từ phỏng vấn 416 người lao động làm nghề mộc.

Kết quả: Toàn bộ số ca TNLĐ đều được sơ cấp cứu ban đầu. Đa số người lao động làm cùng cơ sở là đối tượng thực hiện sơ cấp cứu (57,8%). Có đến 76,4% ca TNLĐ phải đến điều trị tại cơ sở y tế. Nơi mà nạn nhân được chuyển đến điều trị chủ yếu là Trạm Y tế (71,0%). Trong tổng số ca TNLĐ đưa đến cơ sở y tế có 19,6% ca điều trị nội trú, Trung tâm Y tế huyện là nơi điều trị nội trú của hầu hết số ca TNLĐ (76,2%).

Kết luận: Toàn bộ số ca TNLĐ được sơ cấp cứu ban đầu, đối tượng sơ cấp  cứu chủ yếu là người làmcùng, phần lớn số ca TNLĐ được điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện.

Từ khóa: Tai nạn lao động; sơ cấp cứu; điều trị tai nạn lao động; làng nghề