Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tỉ lệ nhiễm vi sinh vật trong nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2017

Vũ Thị Hường, Đặng Vũ Phương Linh

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định tỉ lệ nhiễm vi sinh vật ở nước uống đóng chai và mối liên quan giữa tỷ lệ nhiễm với điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp mô tả cắt ngang, thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2017 đến 7/2017. Đối tượng tham gia nghiên cứu gồm cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhiễm vi sinh vật ở nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Cà Mau cao (25,32%); Có mối liên quan giữa tỷ lệ nhiễm vi sinh vật với một số yếu tố an toàn thực phẩm. Chất lượng nước uống đóng chai ở một số cơ sở vẫn còn bị ô nhiễm vi sinh vật. Nghiên cứu cho thấy đa số các mẫu nhiễm vi sinh vật đều nằm ở các cơ sở có điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở không đảm bảo, người trực tiếp sản xuất không có đầy đủ kiến thức về an toàn thực phẩm.

Kết luận: Một số cơ sở vẫn còn bị nhiễm vi sinh vật, đặc biệt là nhiễm Coliforms tổng số (10,1%), tỉ lệ nhiễm E.coli, Streptococci feacal, Pseudomonas aeruginosa và bào tử kị khí khử sunft lần lượt là 6,3%; 1,3%; 3,8% và 5,1%. Nghiên cứu cho thấy đa số các mẫu nhiễm vi sinh vật đều nằm ở các cơ sở không đảm bảo ATTP, người trực tiếp sản xuất không có đầy đủ kiến thức về ATTP. Tỉ lệ nhiễm vi sinh vật cao 15% và 18% tại cơ sở có khu chiết rót không đảm bảo và việc chấp hành các qui định về bao bì sản phẩm không đảm bảo.

Từ khóa: Vi sinh vật; nước đóng chai