Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội khoa nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Nguyễn Thái Hà, Phạm Việt Cường, Phạm Quốc Thành

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án nội khoa nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính được thực hiện từ tháng 02/2017 đến tháng 6/2017 tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng nghiên cứu định lượng gồm 300 hồ sơ bệnh án nội khoa nội trú. Số liệu định tính được thu thập thông qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm các cán bộ các khoa phòng, điều dưỡng và giám định viên.

Kết quả: Tỷ lệ ghi chép hồ sơ bệnh án đạt yêu cầu là 74%. Chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án bị ảnh hưởng do các yếu tố như nhận thức, ý thức, trình độ chuyên môn của nhân viên y tế, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; công tác bình bệnh án, quy chế thi đua, thưởng phạt, công tác đào tạo, tập huấn, áp lực công việc, tình trạng quá tải, nhiều biểu mẫu, tờ phơi nội dung ghi trùng lặp và tình trạng có hay không có thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh cũng có ảnh hưởng tới chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án.

Kết luận và khuyến nghị: Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án, đồng thời triển khai ứng dụng bệnh án điện tử.