Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 1, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sự gắn bó và một số yếu tố liên quan đến sự gắn bó của Điều dưỡng lâm sàng với Bệnh viện Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017

Trần Thị Bích Ân, Hà Văn Như

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả sự gắn bó và phân tích một số yếu tố liên quan đến sự gắn bó của điều dưỡng lâm sàng (ĐDLS) với Bệnh viện.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp định tính, thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2017 tại Bệnh viện Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh. Số liệu được nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, phân tích bằng SPSS 18.0.

Kết quả: Tỷ lệ ĐDLS gắn bó với bệnh viện là 56,6%. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến cho thấy có 4 yếu tố tác động sự gắn bó của ĐDLS, mức độ tác động là 52% (Adjusted R Square: 0,52). Trong đó môi trường làm việc là yếu tố có tác động mạnh nhất đến sự gắn bó (β = 0,35), tiếp đến là khen thưởng và công nhận thành tích (β = 0,26), quan hệ với đồng nghiệp (β = 0,16), cuối cùng là cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (β = 0,13).

Kết luận: Tỷ lệ gắn bó của ĐDLS với Bệnh viện Thủ Đức là 56,6%. Nghiên cứu đã tìm ra 4 yếu tố tác động lớn đến sự gắn bó.

Từ khóa: Sự gắn bó; Điều dưỡng lâm sàng; Bệnh viện Thủ Đức